İMEP İŞYERİ İYİLEŞTİRME DESTEĞİ

GİRİŞ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması”  Programı, kısa adıyla İMEP 01.01.2020 tarihinde başlatılmıştır. Program, Expertise France (EF) ve uygulama ortağı EDUSER tarafından yürütülmektedir ve süresi 4 yıldır. Programın faydalanıcıları Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonudur. Program kapsamında 12 ilden[1] seçilen 36 mesleki eğitim kurumuna (MEM/MTAL) %60’ı Suriyeli olmak üzere 14.440 gencin çırak öğrenci olarak kayıtlarının yaptırılması hedeflenmektedir. 

Çırak öğrenciler haftada bir gün mesleki eğitim kurumlarında teorik eğitim, 4 gün ise işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadır. Bir başka deyişle eğitim hayatının %80’i işyeri ortamında geçmektedir. Uygulamalı eğitimin ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda çırak öğrencilerin uygulamalı eğitim aldıkları esnaf sanatkâr işletmelerindeki ortamların iyileştirilmesinin önemi açıktır. 

İMEP kapsamındaki mesleki eğitim kurumlarının herhangi birinde ve TESK’e bağlı birlik ve odalara kayıtlı işletmelerde çırak öğrencisi olan işletmeler eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla desteklenecektir. 

DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLECEK İŞLETMELER

 1.   30 Haziran 2023 ve öncesinde, İMEP kapsamındaki mesleki eğitim kurumlarından herhangi birinde kayıt yaptırmış ve eğitimine devam eden en az 1 Suriyeli çırak öğrencisi olan işletmeler destekten faydalanabilir. 
 2. Başvuru sırasında İMEP kapsamındaki okullarda öğrencisi bulunan işletmeler; öğrenci işletmede pratik eğitimine devam ettiği sürece, başka bir okula nakil olsa dahi haklarını kaybetmezler.
 3. İşletmenin destek alacağı tutarın belirlenmesinde, İMEP okullarına kayıtlı olmayan 22 yaş altı çırak öğrenciler de dikkate alınır.
 4. İşletmenin destek başvurusu yapabilmesi için esnaf sanatkâr siciline ve ilgili esnaf odasına kayıtlı olması gerekir.
 5. Aşağıdaki halleri taşıyan işletmeler destekten yararlanamaz.
  • İflas, tasfiye veya konkordato durumunda olan işletmeler,
  • Mesleki faaliyete ilişkin bir suç, dolandırıcılık, yolsuzluk vb. suçlardan dolayı kesinleşmiş yargı kararı olanlar.

İŞYERİ İYİLEŞTİRME DESTEĞİNE KONU OLABİLECEK ALANLAR

Destekten faydalanmak üzere işyeri iyileştirmesi yapılabilecek alanlara ilişkin örnekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin iyileştirilmesi (gerekli ölçüm ve muayenelerin yapılması dâhil)

İşletmede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin iyileştirilmesi Çırak öğrencilerin kişisel koruyucu donanımlarının iyileştirilmesi Çırak öğrencilerin kullandığı makine ve teçhizatta çalışmanın daha güvenli hale getirilmesi 

İşyerindeki çalışma ortamının eğitime uygun hale getirilmesi

İşyeri ortamının çırak öğrencinin yüksek yararına hizmet edecek biçimde düzenlenmesiHijyen kurallarının uygulanmasında sürekliliğin sağlanması çalışmaları  

İşyerlerinde teorik eğitim ortamlarını hazırlamak

Çırak öğrencilerin teorik eğitimi için işletme bünyesinde sınıf açmaya yönelik çalışmalar Çırak öğrencilerin işyerinde teorik eğitim alacakları eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları Program amacına uygun ve mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerin ve işletmenin diğer personelinin yararlanabileceği konularda eğitim/danışmanlık çalışmaları 

Türk ve Suriyeli çırak öğrencilerin ortak zaman geçirebilecekleri ortamların hazırlanması

Çırak öğrencilerin ara dinlenmelerde, öğle aralarında ve diğer serbest zamanlarında birlikte vakit geçirerek sosyalleşmelerine katkı sağlayacak fiziksel alanlar yaratmaya yönelik çalışmalar 

İŞYERİ İYİLEŞTİRME DESTEĞİNE ESAS ÖĞRENCİ SAYISI VE DESTEK ÜST LİMİTİ

a) Program süresince bir işletme en fazla 2 defa destek başvurusu yapabilir ve bu desteklerin toplamı 5000 Avro’yu (veya ilgili aya ait InforEuro kurlarına göre hesaplanan TL karşılığını[2])  geçemez. 

b)30 Haziran 2023 ve öncesinde, İMEP kapsamındaki mesleki eğitim kurumlarından herhangi birinde kayıt yaptırmış ve eğitimine devam eden en az 1 Suriyeli çırak öğrencisi olan işletmeler 2023 yılı sonuna kadar başvuru yaparak destekten faydalanabilir. Bu koşulu sağlayan Bu koşulu sağlayan işletmeye, bir Suriyeli çırak öğrenciye karşılık bir Türk çırak öğrenci olmak üzere aşağıda belirlenen miktar karşılığında aynî eğitim ortamı iyileştirme desteği sağlanır: 

 • Başlangıç desteği olarak: İlk başvuru koşulu olan 1 Suriyeli ve varsa 1 Türk çırak öğrenci için kişi başı en fazla  750 Avro olmak üzere en fazla 1500 Avro 
 • Bunu takip eden ve başvuru koşulunu taşıyan her bir Suriyeli çırak öğrenci[3]  için en fazla 450 Avro ve ona karşılık bir Türk çırak öğrenci[4] için en fazla 450 Avro 
 • Destek kapsamındaki Türk çırak öğrenci sayısı, destek kapsamındaki Suriyeli çırak öğrenci sayısından fazla olamaz. 

 c)İlk başvurusunda destek üst limiti olan 5.000 Avro’nun tümünü kullanamayan işletmeler ikinci kez başvurabilir ve aşağıdaki koşullarda destekten yararlanır: 

 • Desteğe başvuru tarihindeki mevcut toplam çırak sayısı, birinci destek kapsamındaki toplam çırak sayısından fazla olmalıdır.
 • Desteğe başvuru tarihinde yukarıda aranan koşulu taşıyan en az 1 yeni Suriyeli öğrencisi olmalıdır. 

Bu koşulları sağlayan işletme, her bir Suriyeli çırak öğrenci için en fazla 450 Avro ve ona karşılık bir Türk öğrenci[5] için en fazla 450 Avro desteğe hak kazanır. 

 • İkinci başvuruya konu olan Suriyeli ve Türk öğrenciler birinci başvurudaki öğrencilerden farklı olmalıdır.
 • Destek kapsamındaki Türk öğrenci sayısı, destek kapsamındaki Suriyeli öğrenci sayısından fazla olamaz. 

d) EF, talep edilen mal ve hizmetlerin fiyatına bağlı olarak, işletmenin hak ettiği maksimum destek miktarının altında destek verme hakkına sahiptir.   

e) EF, satın alma optimizasyonu ve iç satın alma kuralları çerçevesinde, başvuru kontrol aşamasında belirlenen tedarikçiler dışındaki tedarikçilerden satın alma yapma hakkına sahiptir.

f) İşletmeler aynı gider kalemi için başka kurum/kuruluşlardan destek alamazlar.

g) Maksimum destek miktarları Avro cinsinden tanımlanmış olmakla birlikte, işletmeler Başvuru Formunda talep ettikleri mal ve hizmet bedellerini TL olarak gösterecektir.   Avro’nun TL karşılığını hesaplamak için başvurunun verildiği aya ait InforEuro[6] kuru kullanılacaktır.   

AYNİ DESTEĞE KONU OLABİLECEK HARCAMALAR

Yukarıdaki tabloda belirtilen iyileştirme alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla, aşağıda belirtilen harcama konuları ayni destek kapsamındadır.

 • Mal alımı
  1. Kişisel koruyucu donanım
  2. Diğer İSG donanımları
  3. Ortam düzenlemesi (Eğitim araç gereçleri, sandalye, masa vb.)
 • Küçük ölçekli yapım onarım
 • Küçük ölçekli hizmetler
  1. İşçilik hizmeti (boya, bilişim altyapısı vb.)
  2. Eğitim hizmeti
  3. Diğer hizmetler

İşletmenin başvuru formunda talep ettiği ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra EF tarafından onaylanan mal, hizmet ve yapım onarım işlerinin temini için gerekli satın alma işlemi EF tarafından gerçekleştirilir. EF daha sonra bu mal ve hizmetleri işletmeye ayni destek olarak teslim eder.

BAŞVURU FORMUNUN TEMİNİ 

Destekle ilgili başvuru rehberi ve başvuru formu aşağıdaki kanallardan temin edilebilir.

 • İMEP web sitesi (www.imep.org)
 • EDUSER web sitesi (www.eduser.com.tr)
 • İMEP İl koordinatörleri

 

DESTEKLE İLGİLİ BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER VE BAŞVURULARIN TESLİMİ

Başvuru formunun temini, doldurulması ve teslim konusunda illere göre bilgi ve destek alınabilecek  kişilerin isim ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

[1] Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kayseri, Konya, Mersin

[2] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro

[3] Desteğe başvuru tarihi itibariyle 3 ay veya daha uzun süredir İMEP kapsamındaki okullardan birine kayıtlı ve eğitimine devam eden çırak öğrenci

[4] Desteğe başvuru tarihi itibariyle 3 ay veya daha uzun süredir İMEP kapsamındaki okullardan birine kayıtlı ve eğitimine devam eden çırak öğrenci

[5] Desteğe başvuru tarihi itibariyle 3 ay veya daha uzun süredir İMEP kapsamındaki okullardan birine kayıtlı ve eğitimine devam eden çırak öğrenciler

[6] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en