İlkelerimiz

  • Hak Temelli Yaklaşım

İMEP kapsamında gerçekleştirilen her türlü faaliyette “hak temelli yaklaşım” esastır. İMEP kapsamında yürütülen faaliyetler hakların evrensel, bölünmez ve devredilemez olduğu kabulüne dayanır. Her bireyin toplum hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerden eşit ve insan onuruna yaraşır biçimde yararlanma hakkı vardır. Bu bağlamda, İMEP ekibi program hedef grubundaki çocukların ve yetişkinlerin haklarına saygı duyma, haklarını koruma ve haklarının yaşama geçirilmesine katkı sağlama hedefi güder. İhtiyaç temelli yaklaşımdan farklı olarak hak temelli yaklaşımda hedef gruplardaki bireylerin evrensel hakları olduğu kabul edilir ve bu doğrultuda onlarla çalışılır.

  • Kişilerin Yüksek Yararı

Program kapsamında etkileşime girilecek çocukların ve yetişkinlerin yüksek yararı, alınacak tüm kararlara ve atılacak tüm adımlara temel teşkil eder. Dolayısıyla programın hedef grupları içinde yer alan  kişilerin görüş ve düşüncelerine gerekli önemi vermek, onlarla saygınlık ve eşit muamele temelinde ilişki kurmak, karar süreçlerine katılımlarını imkânlar dâhilinde sağlamak İMEP’in öncelikleri arasında yer alır. Özelikle çocukların yüksek yararını belirlerken onların bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimini destekleyen tercihler yapılması İMEP uygulamalarının en öncelikli ilkeleri arasındadır.

  • Zarar Vermeme

İMEP ekibi gerçekleştirilen her türlü faaliyette “hiçbir şekilde zarar vermeme” ilkesini öncelikli olarak gözetir. Program kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde olası zarar verme ihtimalleri göz önünde bulundurulur ve bu ihtimalleri bertaraf etmenin yolları aranır. Hedef gruplara özenli ve duyarlı yaklaşılması, olası bir faaliyetin kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığına en ufak bir risk getirmesi ihtimalinde bu faaliyetten vazgeçilmesi İMEP ekibi için zorunlu bir yaklaşımdır.

  • Mahremiyetin Korunması

İMEP kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda kişilerin özel yaşamlarına saygı gösterilir. Dolayısıyla, bireylerin kimliğini doğrudan veya dolaylı biçimde ortaya koyan ad veya adresle ilgili bilgiler, kişisel ve hassas veriler içeren tüm kayıt ve belgeler, fotoğraflar, ayrıntılı tanımlamalar, üçüncü taraflarla paylaşılmaz, yayınlanmaz ve sosyal medya dâhil açık mecralarda izinsiz kullanılmaz.

  • Bireysel ve Kültürel Çeşitliliğe Saygı

İMEP ile hayata geçirilen faaliyetlerde hedef gruplara ve bireylere karşı kültürel ve bireysel farklılıkları kabul eden, saygılı, kapsayıcı, her tür çeşitliliğe değer veren, tarafsız bir tutum sergilenir. Hedef grupların ve bireylerin ayrımcılığa uğramaması için çaba gösterilmesi İMEP’in temel uygulama ilkeleri arasındadır.

  • Güç Temelli Yaklaşım

İMEP ekibi, her bireyin erken yaşlardan itibaren geliştirdiği yetenekleri, becerileri, kültürel birikimi, güçlü yanları ve yaşamla baş etme becerisi olduğunu kabul eder. Bu kabulden yola çıkan program ekibi çalışmalarını hedef grupların ve bireylerin yetersizliklerinden ziyade yeterlilikleri üzerinden kurgular. Bu süreçte hedef grupların ve bireylerin kendi içlerindeki ve çevrelerindeki fırsatları ve kaynakları ortaya çıkarmalarına ve kullanmalarına olanak sağlayan çalışmalar planlar ve gerçekleştirir. İMEP uygulamalarının temelinde hedef grupların ve bireylerin güçlendirilerek “iyilik halinin artırılması” hedeflenir.

  • Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı

Genç kızların ve kadınların İMEP faaliyetlerine katılımını artırmayı hedeflemek ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere uygulamalar yapmak programın öncelikli ilkeleri arasında yer alır. Örneğin İMEP kapsamında erkek ve kız çocukları için geleneksel olarak uygun görülen mesleklere (kız çocukları için kuaförlük, erkek çocukları için marangozluk gibi) yönlendirme yapılmasından kaçınılır, her bir bireyi yetenekleri, ilgileri ve istekleri doğrultusunda değerlendirmenin yolları aranır. Toplumsal cinsiyet duyarlılığı aynı zamanda cinsiyetten kaynaklanan gereksinimlerin farkında olunmasını da beraberinde getirir. Bu yaklaşımı hayata geçirmek üzere İMEP tüm izleme ve değerlendirme çalışmalarında program çıktılarını  ve katılımcıların karşılanan ihtiyaçlarını cinsiyet kriterine göre de ele alınacaktır.

  • Kanıt Temelli Yaklaşım

İMEP’te gerçekleşen bütün faaliyetlerin kurgusu kanıt temelli yaklaşım ilkesine dayanır. Gerçekleştirilen tüm çalışmalar ve sunulan tüm hizmetler  kanıt temelli yöntemlerle öncelikle hedef grupların ve bireylerin gereksinimlerine göre kurgulanır. Daha sonra hizmetler sunulurken ve sonrasında  yarattığı etki toplanan veriye dayalı olarak  değerlendirilir.